Muzułmański Punkt Widzenia

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
2 / total: 11

1. Śmierć -
Przesądy i rzeczywistość

Rodzaj ludzki znalazł odpowiedzi na wiele problemów, które pojawiały się w toku historii, oprócz śmierci. Przeznaczeniem każdej żyjącej rzeczy jest w końcu śmierć. Niektóre z nich kończą bardzo wcześnie, niektóre cieszą się życiem trochę dłużej, a niektóre dożywają starości. Żadna własność, bogactwo, pozycja, stopień, siła czy piękno nie oddala śmierci. Bez wyjątku, wszystko musi umrzeć i będzie umierać.

Większość ludzi nie chce myśleć o śmierci i nie pamięta, że spotka ich z pewnością. Rozwinęli w sobie mechanizm obronny, dzięki któremu nie umrą, jeśli tylko nie będą o śmierci rozmyślać. Ilekroć zdarza się, iż ktoś zaczyna mówić o śmierci, ludzie traktują go jako pesymistę i nie pozwalają mu kontynuować. Jakkolwiek, jeżeli ktoś mówi o śmierci, z albo bez jakiegokolwiek celu, przypomina ludziom jeden z najważniejszych znaków i próbuje rozpędzić choć trochę grube chmury ludzkiej niedbałości [lekkomyślności]. Co ciekawe, ludzi, którzy wybrali drogę życia w nieświadomości niepokoją rzeczy, które burzą ich nieświadomość. Ale tego, który ucieka od myśli o śmierci w życiu, przygniecie bardziej gdy stanie wobec rzeczywistej śmierci. Im większa jest ich ignorancja w tym życiu, tym większe będzie ich przerażenie, zmieszanie i ból w Dniu Zmartwychwstania i w Gehennie (Piekle).

Nie zobaczysz żadnego człowieka, który może oprzeć się starości i śmierci wraz z upływem czasu. Nie spotkasz żadnego człowieka, który wolny jest od śmierci. Jest to niemożliwe! Ponieważ człowiek nie jest panem swego ciała i życia. Jednym ze znaków jest to, iż on nie decyduje swoim życiu. Inną wskazówką jest to, że on nie może zatrzymać śmierci. Panem jego życia jest Ten, który mu je daje. I On, może odebrać życie ilekroć zechce. Allah, Pan wszelkiego życia, mówi nam w tych słowach:

”My nie daliśmy nieśmiertelności żadnemu człowiekowi przed tobą. Czyżbyś ty miał umrzeć, a oni mieliby być nieśmiertelni?” (Sura Al Anbiya - Prorocy, 34, [21:34])

Obecnie na Ziemi jest około 6 miliardów ludzi, pojawiło się wiele pokoleń od czasów pierwszego człowieka. I wszyscy bez wyjątku doświadczyli śmierci. Śmierć jest końcem wszystkich, którzy żyli przed nami i żyją obecnie. Nikt nie może uratować siebie od tego nieuniknionego końca. Al-Qur'an mówi o tym:

”Każda dusza zakosztuje śmierci i w Dniu Zmartwychwstania zostaną wam w pełni dane nagrody. A ten, kto zostanie odsunięty od ognia i wprowadzony do Ogrodu, ten osiągnął szczęście. Bo życie tego świata, to tylko złudne używanie.” (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 185, [3:185])

Śmierć jak zbieg okoliczności lub zły los

Śmierć nie zdarza się przypadkiem. Jak wszystkie inne rzeczy, śmierć zdarza się, jeśli Allah tak zapisał. Każdy ma przypisany czas urodzin, podobnie czas śmierci jest również określony nawet co do sekundy. Ludzie wykorzystują swój z góry określony czas i szybko zbliżają się ku ostatniej chwili. Miejsce, czas i rodzaj śmierci jest z góry postanawiany w ich przeznaczeniu.

Wbrew temu, większość ludzi uważa, iż ich śmierć jest skutkiem pewnych zdarzeń które, w rzeczy samej, Allah stworzył jako przyczynę. Codzienne w prasie pojawiają się nekrologi. Ludzie dochodzą w nich do kilku płytkich wniosków w rodzaju: ”jeżeli byłby trochę ostrożniejszy lub jeżeli nie zdarzył by się ten wypadek pewnie by żył”. Jednakże każdy może żyć tak długo jak określa to jego przeznaczenie, ani sekundę więcej ani sekundę mniej. Tym niemniej, ludzie bez świadomości wiary, uważają, iż śmierć jest rezultatem pewnego ciągu wydarzeń. Al-Qur'an ostrzega ludzi wierzących przed tym całkowicie błędnym pojmowaniem niewierzących:

”O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie, jak ci, którzy nie uwierzyli i mówili o swoich braciach, kiedy oni wyruszyli w drogę po ziemi albo kiedy walczyli na wojnie: ‘Gdyby byli przy nas, to nie umarliby i nie zostaliby zabici.’ Niech Bóg uczyni to strapieniem w ich sercach. Bóg daje życie i powoduje śmierć. Bóg widzi jasno to, co czynicie!” (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 156, [3:156])

Wiara, iż śmierć jest wynikiem zbiegu okoliczności, jest naznaczona brakiem sensu i ogromną ignorancją. Związane jest z tym duże psychiczne cierpienie i nieodparty żal, strapienie, jak mówi wyżej wspomniany werset. Niewierzący i też ci, którzy odrzucają wskazówki Al-Qur'anu, odczuwają wielkie cierpienie z powodu wzruszenia i żalu, gdy ktoś bliski umiera. Wydaje się im, iż zmarły przy odrobinie szczęścia mógłby z tego wyjść. Jednakże z powodu pecha, nieszczęśliwego wypadku czy braku ostrożności zmarł niepotrzebnie. Ta myśl powiększa ich smutek i ból. W rzeczy samej ich ból jest związany wyłącznie z ich żałosną niewiarą.

Chociaż związana jest z tym wielka tajemnica, to jednak przyczyną śmierci nie jest wypadek drogowy, choroba, czy jeszcze coś innego. Wszystkie te powody są stworzone przez Allaha. Gdy nasz czas się kończy, nasze dusze są zabrane łącznie z tymi błędnymi myślami. Człowiek, nawet gdyby wydał cały swój majątek nie jest w stanie przedłużyć swojego życia nawet o minutę. Al-Qur'an opisuje to boże prawo w następujący sposób:

”Powiedz: ‘Ja nie władam dla samego siebie ani szkodą, ani korzyścią, poza tym, co Bóg zechce’. Każdy naród ma swój kres. Kiedy nadejdzie ten kres, to oni nie będą w stanie go opóźnić ani o godzinę, ani też nie zdołają go przyspieszyć.” (Sura Yunus - Jonasz, 49, [10:49])

Błędne pojęcie przeznaczenia

Większość ludzi błędnie pojmuje pojęcie przeznaczenia, szczególnie w przypadku śmierci. Nieracjonalne wyrażenia w rodzaju: ”zmienić przeznaczenie” lub ”uciec przeznaczeniu” są dosyć powszechne wśród ludzi. Ludzie pozbawieni mądrości, rozumu i z małą wiedzą sądzą, że ich oczekiwania i przepowiednie są ich przeznaczeniem. A kiedy nie urzeczywistniają się, myślą że to określone przeznaczenie ich ominęło i zmienia się.  Ich nastawienie jest niemądre: jakby poznali swoje przeznaczenie przed jego urzeczywistnieniem a ono nie urzeczywistniło się, tak powinno. Ta niezgodna z logiką myśl powstaje przeważnie z błędnego rozumienia pojęcia przeznaczenia.

Przeznaczenie albo los są rzeczywistością. Tak jak Allahowy akt stworzenia i określenie wszytkich zdarzeń w przeszłości i przyszłości w bezczasowym wymiarze Allaha, który stworzył z niczego koncepcje czasu i przestrzeni i który Jest poza czasem i przestrzenią. Wszystkie łańcuchy zdarzeń, które miały miejsce lub będą miały są zaplanowane i stworzone co do minuty.

Czas jest stworzony przez Allaha, dlatego też On jest poza czasem. Dlatego też nie może być dla Allaha rzeczy, na której wyniki czeka, a która jest stworzona przez Niego. Z jego punktu widzenia, początek i koniec wszystkich rzeczy jest określony w punkcie w nieskończoności. Wszystko już się wydarzyło. Na taśmie filmowej niemożliwe jest, aby poszczególne klatki zmieniły film, podobnie na taśmie życia nikt nie ma takiej mocy, ani nie jest w stanie niczego zmienić. Los ma wpływ na ludzi, ludzie nie mają wpływu na los. Ludzie są częścią losu i nie mogą istnieć niezależnie od niego. Jak można mówić o zmianie przeznaczenia, skoro nawet nie można się znaleźć się poza jego ramami. Można to porównać do aktora, który ”wydostając się” fizycznie z filmu, w którym zagrał, wycina i zmienia w nim sceny, w których sam uczestniczył. Jest to całkowicie absurdalna i nielogiczna rzecz.

Z takiej perspektywy wyrażenia typu ”uciec przeznaczeniu” lub ”zmienić przeznaczenie” są całkiem absurdalne. Kiedy ktoś mówi, iż zmienił swoje przeznaczenie, faktycznie mówi coś z góry określonego w jego przeznaczeniu.

Ktoś może być w stanie śpiączki przez kilka dni i może się wydawać, iż cudem będzie jego powrót do życia, a w przeciwieństwie do oczekiwań dochodzi do siebie. Jednak nie oznacza to, iż ”pokonał swój los”, lub go zmienił. Oznacza to jedynie, iż czas życia tej osoby jeszcze się nie wypełnił. Wszystko jest zapisane i z góry określone przez Allaha. Jak mówi werset:

”Bóg stworzył was z prochu, potem z kropli nasienia; następnie uczynił was parami. I żadna istota żeńska nie nosi i nie wydaje na świat, jak tylko za Jego wiedzą. I nie przedłuża się życia długowiecznemu, i nic się z niego nie skraca wbrew temu, co jest w Księdze. Zaprawdę, to dla Boga jest łatwe!” (Sura Fatir - Stwórca, 11, [35:11])

Our Prophet (saas) said the following to a believer who was praying to Allah to enable her to derive benefit from her loved ones:

”I żadna dusza nie może umrzeć inaczej, jak za zezwoleniem Boga, według zapisu ustanawiającego termin. A kto pragnie nagrody tego świata, to My mu ją damy; a kto pragnie nagrody życia ostatecznego, to My ją też damy. My niebawem zapłacimy tym, którzy są wdzięczni.” (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 145, [3: 145])

Poprzez te przykłady Allah pokazuje nam bezkresną mądrość i obfitość w różnorodności Jego stworzenia. Zwiększa to zdumienie i wdzięczność ludzi wierzących oraz powiększa to ich wiarę w Niego. Z drugiej strony zwiększa to wypaczenia i zmieszanie ludzi niewierzących, których argumentacja nie wychodzi poza pierwszy poziom. Pomaga to ludziom wierzącym uznać Allaha poprzez pokazywanie im głupoty i braku zrozumienia niewierzących, a także uczyć się na ich przykładzie.

Innym powszechnym przekonaniem  w społeczeństwie jest fakt, iż śmierć 80 - latka jest zgodna z jego przeznaczeniem czy ustaloną godziną śmierci, podczas gdy śmierć młodej osoby lub dziecka jest uważana za ”nieoczekiwane bolące zdarzenie”. Ludzie ci próbują traktować śmierć jako coś normalnego, jeżeli spełnione są pewne warunki. Według nich, śmierć po długotrwałej chorobie może być uważana za naturalną, Podczas gdy śmierć po nagłej chorobie albo w wyniku wypadku jest nieszczęściem!

Dlatego też zazwyczaj stosunek ludzi do śmierci jest buntowniczy. Ten rodzaj nastawienia psychicznego jest jasnym znakiem ich niewiary w przeznaczenie, a w konsekwencji w Allaha. Każdy z taką umysłowością, która jest wynikiem niewiary, jest skazany na życie w utrapieniu i smutku, a na Tym świecie jest to tylko początek. Na Tamtym świecie stan ten będzie trwał.

 

2 / total 11
You can read Harun Yahya's book Muzułmański Punkt Widzenia online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top