Muzułmański Punkt Widzenia

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
5 / total: 11

1. Śmierć -
Stan osób, na Tym i na Tamtym Świecie, które nie wyciągają wniosków ze śmierci

Większość ludzi sądzi, iż śmierć oznacza koniec ich życia. Jednak gdyby pomyśleli trochę głębiej, to śmierć jest początkiem innego życia. Z powodu tej błędnej wiary ludzie niewierzący próbują wszystkiego dokonać w tym krótkim czasie. Przyczynia się to również do tego, iż próbują korzystać z życia bez żadnych ograniczeń. Wmawiają sobie, iż będą żyć jeszcze przez wiele lat i robią długoterminowe plany. Tak więc przyjmują, iż są rozsądni, a ludzie wierzący którzy przygotowywują się do życia na Tamtym świecie tracą czas. Jest to jedna z najbardziej typowych metod, przez którą Szatan oszukuje ludzi. Mówi o tym Al-Qur'an:

”Zaprawdę, tych, którzy obrócili się na piętach, kiedy stała się dla nich jasna droga prosta - szatan skusił, a Bóg dał im zwłokę.” (Sura Muhammad, 25, [47:25])

”On obiecuje im i budzi w nich pragnienia; lecz szatan obiecuje tylko złudę!” (Sura Nisa - Kobiety, 120 [4:120])

 

”Czy, oni przypuszczają, że to, co My im dajemy w postaci majątku i synów, oznacza zachętę do czynienia dobrych dzieł? Przeciwnie! Oni nie są tego świadomi!” (Sura Al Mu'minun - Wierni, 55-56, [23:55-56])

”Niech cię nie zadziwiają ani ich majątki, ani ich dzieci. Bóg chce ich tylko ukarać przez to w życiu na tym świecie i chce ażeby ich dusze odeszły, kiedy są niewiernymi.” (Sura Tauba, Skrucha, 55, [9:55])

Allah pokazuje nam wiele znaków, które przypominają nam o śmierci i Tamtym świecie. Poniższy werset podkreśla przypomnienie  Allaha metodą próby:

”Czyż oni nie widzą, że każdego roku są poddawani próbie raz lub dwa razy? Jednak się nie nawracają ani też nie chcą sobie przypomnieć.” (Sura Tauba - Skrucha, 126, [9:126])

Ludzie wierzący wyciągają z tych zdarzeń odpowiednie wnioski. Ale reakcje niewie-rzących i ich wpływ na nich jest bardzo różny. Próbują zapomnieć prawdę o śmierci. Próbują siebie oszukiwać. Ponieważ Allah: ”...daje im zwłokę do oznaczonego czasu...” (Sura Nahl - Pszczoły, 61, [16:61]), a ten czas wcale nie płynie, jak sądzą, na ich korzyść. Wspomina o tym Al-Qur'an:

”I niech nie sądzą ci, którzy nie uwierzyli, że zwłoka, jaką My im dajemy, będzie dla nich dobrem. My dajemy im zwłokę tylko po to, by oni pomnożyli grzech. Dla nich kara będzie poniżająca.” (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 178, [3:178])

Ale gdy człowiek widzi, iż jest bardzo bliski śmierci, staje się najbardziej oddanym człowiekiem na ziemi. Al-Qur'an opisuje tą postawę w następujący sposób:

”On jest Tym, który wam pozwala podróżować na lądzie i na morzu. A kiedy znajdujecie się na statkach, które unoszą się dzięki pomyślnemu wiatrowi, ludzie są na nich uradowani; kiedy dosięga je gwałtowny wicher i ze wszystkich stron zalewają je fale, oni sądzą, że są całkowicie przez nie otoczeni, wzywają Boga, wyznając Mu szczerze swoją wiarę: ‘Jeśli Ty nas wyratujesz, to my z pewnością będziemy wdzięczni!’” (Sura Yunus - Jonasz, 22, [10:22])

Gdy unikną śmierci, ludzie tego pokroju wracają do swoich starych przyzwyczajeń i zapominają o ich obietnicy wobec Allaha. Ale Allah opowiada o ich sytuacji na Tamtym świecie:

”A kiedy On ich wyratuje, oto oni znowu szerzą zepsucie, na ziemi, bez żadnego prawa. ‘O ludzie! Wasza nieprawość spadnie tylko na was. To jest tylko krótkie używanie życia na tym świecie, bo do Nas powrócicie, a wtedy My wam obwieścimy to, co czyniliście.’” (Sura Yunus - Jonasz, 23, [10:23])

 Próbują oszukiwać w chwili śmierci:

”A kiedy przyjdzie do któregoś z nich śmierć, on powie: ‘Panie mój! Odpraw mnie z powrotem! Być może, ja uczynię jakieś dobre dzieło wśród tego, co pozostawiłem.’ Ależ nie! To jest tylko słowo, które on wypowiada; a za nimi jest przegroda aż do Dnia, w którym oni zostaną wskrzeszeni.” (Sura Al Mu'minun - Wierni, 99-100, [23:99-100])

Widzimy ich błędną postawę w obecności Allaha Wszechmogącego w następującym wersecie:

”Gdybyś widział, jak grzesznicy skłaniają głowy przed swoim Panem: ‘Panie nasz! Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. Zawróć nas, abyśmy mogli czynić dobro! My przecież jesteśmy przekonani o prawdzie.’ Gdybyśmy chcieli, to dalibyśmy każdej duszy drogę prostą. Lecz prawdziwe jest Moje słowo: ‘Ja z pewnością napełnię Gehennę dżinnami i ludźmi - wszystkimi razem!’ Zakosztujcie więc za to, iż zapomnieliście o spotkaniu tego waszego Dnia! Oto My zapomnieliśmy o was! Zakosztujcie kary wieczności za to, co czyniliście!” (Sura Sadżda - Pokłon, 12-14, [32:12-14])

I podobne cierpienia będą ich udziałem w Piekle:

”I będą tam krzyczeć: ‘Panie nasz, wyprowadź nas! Będziemy czynić dobro, nie to, co czyniliśmy!’ Czyż nie daliśmy wam dość długiego życia, tak iżby mógł się opamiętać ten, kto się zastanawiał? I przychodził do was ostrzegający. Zakosztujcie więc! Dla niesprawiedliwych nie będzie żadnego pomocnika!” (Sura Fatir - Stwórca, 37, [35:37])

Zanim śmierć ich dosięgnie, ludzie powinni uświadomić sobie i obudzić się z głębokiego snu. Ponieważ przebudzenie w chwili śmierci nic im nie pomoże:

”Rozdawajcie z tego, w co was zaopatrzyliśmy, zanim przyjdzie śmierć do któregoś z was. Wtedy on powie: ‘Panie mój! Gdybyś mi dał trochę czasu, żebym mógł dawać jałmużnę i być sprawiedliwy!’ Ale Bóg nie da zwłoki żadnej duszy, kiedy nadejdzie jej termin. Bóg jest w pełni świadomy tego, co wy czynicie!” (Sura Al Munafiqun - Obłudnicy, 10-11, [63:10-11])

Co zatem, człowiek z odrobiną rozsądku powinien czynić: to nie ciągle uciekać od śmierci, ale ciągle o niej pamiętać. Tylko w ten sposób, może zachowywać się świadomie, aby osiągnąć prawdziwy cel i nie pozwolić Szatanowi zabawiać się z jego tymczasowym życiem.

Przygotowania do śmierci

Życie jest miejscem prób dla ludzi. Allah wyznaczył nam pewne zadania i wskazał granice zachowań. Ludzie stają się dojrzali, jeżeli przestrzegają tych granic i unikają tego, co jest zakazane. Ich umysł i świadomość rozwijają się. Uczą się cierpliwości wobec przeciwności losu, nabierają ufności do Niego i szukają pomocy tylko u Niego. Ludzie uczą się jak właściwe odnosić się do Allaha, mieć szczerą miłość i pełną szacunku obawę oraz osiągnąć szczerą wiarę i pełne poddanie się. Rozumieją błogosławieństwa, którymi Allah ich obdarzył, w ten sposób ich wdzięczność, miłość i szczerość względem Allaha wzrasta. W końcu, stają się idealnymi ludźmi wierzącymi, których poziom rozumienia, mądrości oraz moralności jest wyższy od tego, co Allah wymaga. W ten sposób stopniowo stają się doskonałymi, aby wejść do doskonałego Raju, który Allah stworzył. Jeżeli zdarzyłoby się, aby do Raju weszli ludzie bez jakiegokolwiek treningu czy prób, mieliby dużo negatywnych cech i byliby nieprzygotowani, byliby narażeni na popełnianie błędów w tym doskonałym środowisku. Krótko mówiąc: śmierć jest kluczem do tajemnicy tego życia. Ludzie na Tym świecie są testowani poprzez wiele zdarzeń i otrzymują karę lub nagrodę stosownie do swoich zachowań wobec tych zdarzeń. Nikt nie wie, kiedy się ich test zakończy. Śmierć jest określona, jak dokładnie mówi Al-Qur'an:

”...według zapisu ustanawiającego termin...” (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 145, [3:145])

Ten okres czasami jest długi a czasami krótki. W istocie, to co definiujemy jako najdłuższy okres zwykle nie przekracza 70-80 lat. Dlatego ludzie zamiast oceniania jak długo będą żyć, powinni zrozumieć, iż mają pewne obowiązki względem Allaha i będą zdawać rachunek w Dniu Sądu Ostatecznego. Powinni żyć zgodnie ze wskazówkami, które On objawił za pośrednictwem Al-Qur'anu. Inaczej, brak przygotowywania do życia wiecznego i przegapienie jedynej i ostatniej okazji, którą Allah ofiarował oraz utrata Raju na zawsze, z pewnością będzie nieszczęściem. A ci pozbawieni dostępu do Raju na zawsze nie pójdą do jakiekolwiek innego miejsca jak do Piekła. Każda bezcelowa minuta jest wielką stratą i przybliża do tego smutnego końca. Z tego powodu ludzie, którzy tracą czas, aby zadowolić swoje własne pragnienia i uganiają się za bezużytecznymi rzeczami zdecydowanie nie będą chcieli spotkać się ze śmiercią.

”...Czyż nie daliśmy wam dość długiego życia, tak iż by mógł się opamiętać ten, kto się zastanawiał?...” (Sura Fatir - Stwórca, 37, [35:37])

To jest rzeczywistość, dlatego powinna ona mieć największe znaczenie w naszym życiu. Powinniśmy przygotowywać się do życia na Tamtym świecie.  Ponieważ, to nas czeka śmierć. I my doświadczymy wszystkiego co zdarzy się po śmierci, tylko i wyłącznie my. Dotyczy to bezpośrednio nas samych. 

”O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga! I niech każda dusza patrzy na to, co przygotowała na jutro! I bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co wy czynicie! Nie bądźcie tak jak ci, którzy zapomnieli o Bogu, aż sprawił On, że oni zapomnieli o swoich duszach. Oni są ludźmi występnymi.”(Sura Al Hashr - Zebranie, 18-19, [59:18-19])

”Oni powiedzieli: ‘Chwała Tobie! My nie mamy żadnej innej wiedzy poza tym, czego nas nauczyłeś. Ty, zaprawdę, jesteś Wszechwiedzący, Mądry!’” (Sura Al Baqara - Krowa, 32, [2:32])

 

5 / total 11
You can read Harun Yahya's book Muzułmański Punkt Widzenia online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top