Fałszerstwa Ewolucji

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
21 / total: 21

ROZDZIAŁ 19: Względność czasu i prawda o przeznaczeniu

W poprzednim rozdziale pokazaliśmy, że trójwymiarowa przestrzeń w rzeczywistości nie istnieje; cała koncepcja tej przestrzeni jest jedynie uprzedzeniem uformowanym z wrażeń. Ukazaliśmy także, że życie odbywa się bez niej. Nie istnieje żaden dowód na to, iż przestrzeń i trójwymiarowy materialny świat istnieją, dlatego też utrzymywanie, że tak jest, uważać można za przesąd.

Wyżej przedstawiony fakt burzy fundamenty filozofii materialistycznej, będącej jednocześnie podstawą teorii ewolucji, według której materia istnieje i jest wieczna. Druga hipoteza tej filozofii mówi o tym, że czas istnieje, jest trwały i absolutny. Także ta hipoteza to przesąd.

Percepcja czasu

materyalist profesör, rennan pekünlü

Zaman algısı bir anın bir başka anla kıyaslanmasıyla oluşur. Örneğin, karşılaşan iki insanın birbirlerine ellerini uzatmaları ile tokalaşmaları arasında bir süre geçtiğini düşünürüz.

Wrażenie znane jako „czas” jest procesem, dzięki któremu da się porównywać różne momenty. Można to wytłumaczyć na przykładzie: jeżeli uderzamy w jakiś przedmiot, rozlegnie się dźwięk. Gdy po pięciu minutach powtórzymy ową operację, ponownie usłyszymy ten sam ton. Przyjmujemy, że pomiędzy pierwszym a drugim uderzeniem istnieje jakaś przerwa; określa się ją mianem czasu. W momencie, kiedy stukamy drugi raz, pierwsze uderzenie jest już tylko zapisem w pamięci. Poczucie czasu pojawia się wtedy, kiedy porównujemy daną chwilę z tą, którą pętamy. Gdyby nie było tego zestawienia, nie istniałoby też odczucie czasu.

Porównania dokonujemy również, kiedy ktoś wchodzi do pomieszczenia i siada na kanapie. Do momentu, aż osoba ta usiądzie, obserwujemy wszystkie jej ruchy: to, jak otwiera drzwi, zamyka je, idzie w kierunku kanapy i siada na niej. Wszystkie kolejne sceny zapisywane są w pamięci. Pojęcie czasu pojawia się, kiedy porównamy osobę siedzącą z zapisem w naszym mózgu; dokładnie zaś właśnie w pamięci.

Krótko mówiąc, pojęcie czasu powstaje przy porównaniu wielu zapamiętanych wrażeń. Gdyby człowiek pozbawiony był pamięci, w jego mózgu nie dochodziłoby do tworzenia się interpretacji, przez co osoba ta nie znałaby pojęcia czasu. Jeżeli mówimy o kimś, że ma 30 lat, oznacza to, że człowiek ów zebrał w swojej duszy informacje dotyczące trzydziestu lat. Gdyby osoba ta nie miała pamięci, nie zbierałaby informacji; żyłaby tylko chwilą obecną.

Naukowe wyjaśnienie fenomenu

W celu dokładniejszego wyjaśnienia fenomenu czasu przedstawiamy obserwacje i myśli dotyczące tej kwestii. Sławny uczony, laureat nagrody Nobla, profesor genetyki Francois Jakob, w swoim dziele Le Jeu des Possibles pisze o czasie płynącym wstecz:

„Dzięki filmom puszczanym od końca możemy wyobrazić sobie świat, w którym czas płynie wstecz. Świat, w którym mleko oddziela się od kawy i wlewa do dzbanka; w którym promienie światła odbijające się od ścian zbierają się w jednym punkcie – centrum grawitacji, zamiast być wysyłanymi ze źródła światła; świat, w obrębie którego kamień wyskakuje z wody i wskakuje w dłoń człowieka. Rzeczywistość, która miałaby takie właściwości, spowodowałaby, że sposób zapisu wrażeń w naszym mózgu i pamięci byłby również odwrotny. To samo dotyczyłoby przeszłości i przyszłości; świat wydawałby się nam dokładnie taki sam jak teraz.”211

Ponieważ nasz mózg przyzwyczajony jest do takiego, a nie innego rozwoju wydarzeń, wydaje nam się, że czas biegnie do przodu. To jednak tylko decyzja podjęta przez mózg, dlatego też jest ona w pełni relatywna. W rzeczywistości nie wiemy, jak toczy się czas, nie wiemy nawet, czy w ogóle się toczy. To dowód, że nie jest on absolutny; stanowi tylko wrażenie.

Ową względnością zajmował się także największy fizyk XX wieku – Albert Einstein. Lincoln Barnett w swoim opracowaniu Einstein i Wszechświat pisze:

„Einstein, wraz z odrzuceniem pojęcia absolutnej przestrzeni, odrzucił też definicję czasu jako czegoś trwałego, płynącego z wiecznej przeszłości do wiecznej przyszłości. Znaczna część otaczającej prawo względności tajemnicy bierze się stąd, że człowiek wzbrania się przeciwko uznaniu czasu za wrażenie takie samo, jak np. kolor. W taki sam sposób, w jaki przestrzeń jest tylko jednym z możliwych ustawień obiektów, również czas stanowi tylko jedno z ewentualnych ustawień zdarzeń. Subiektywizm pojęcia czasu najlepiej wyjaśnia sam Einstein: „Doświadczenia jednostki zdają się ułożonymi w kolejności wydarzeniami. W kolejności tej pojawiają się pojedyncze fakty, które pamiętamy, ułożone według kryteriów „przedtem” i „potem”. Dlatego też dla każdej jednostki istnieje czas subiektywny, czas-ja. Nie da się go jednak zmierzyć. Oczywiście, można przypisać każdemu zdarzeniu jakąś liczbę, przy czym większa liczba przypisywana byłaby późniejszemu wydarzeniu.”212

Sam Einstein przekonywał, jak wspomina Barnett, że: „Przestrzeń i czas są formami intuicji, które w żaden sposób nie mogą być oddzielone od świadomości bardziej niż nasze koncepcje koloru, formy i wielkości.” Według teorii względności „czas nie zaistnieje niezależnie od wydarzeń, dzięki którym możemy go zmierzyć.”213

Czas składa się jedynie z wrażeń i zależy tylko od podmiotu poznającego, przez co jest on względny.

Szybkość, z jaką płynie, zmienia się zależnie od natury tego, na co się powołujemy, mierząc go. W ciele człowieka nie ma wewnętrznego zegara, który pokazywałby, z jaką szybkością płynie czas. Barnett słusznie zauważa: „Tak samo, jak nie istnieje kolor bez oka, które może go rozróżnić, podobnie i moment, godzina, dzień – są niczym, kiedy nie ma wydarzeń, których dotyczą.”214

Względność czasu widać bardzo dokładnie w snach. To, co oglądaliśmy we śnie, trwało wiele godzin; jednak po przebudzeniu się odkrywamy, że spaliśmy zaledwie parę minut lub sekund.

Aby jeszcze lepiej zrozumieć ten problem, wyobraźmy sobie, że spędzamy czas w pokoju, który ma tylko jedno okno. W pomieszczeniu owym wisi zegar, dzięki któremu wiemy, ile czasu tu jesteśmy. Podczas naszego pobytu w pokoju możemy obserwować, jak w odpowiednich odstępach czasu wschodzi i zachodzi słońce. Jeżeli po kilku dniach spytanoby nas, jak długo byliśmy w pokoju, nasza odpowiedź bazowałaby na tym, co odczytaliśmy ze wskazówek zegara i oglądaliśmy przez okno. Z naszych obserwacji wynika, że wszystko trwało trzy dni. Jednak spostrzeżenia owe nie miałyby żadnego znaczenia, gdyby przygotowująca doświadczenie osoba powiedziała nam, że wschody i zachody słońca były sztuczne, a zegar przyspieszono.

Time is a concept entirely contingent on the perceiver. While a certain time period seems long for one person, it may seem short for another. In order to understand which one is right, we need sources such as clocks and calendars. It is impossible to make correct judgments about time without them.

Ten przykład dowodzi, że nasze informacje dotyczące pojęcia czasu i szybkości, z jaką on płynie, opierają się tylko na relatywnych odczuciach.

Względność czasu jest dowiedzionym naukowo faktem. Według teorii względności Einsteina, jego szybkość zależy od prędkości ciała, którego dotyczy i jego odległości od centrum grawitacji. Im szybszy obiekt, tym bardziej kurczy się i spowalnia czas, aż dochodzi do punktu, w którym staje w miejscu.

Można to wytłumaczyć na podanym przez uczonego przykładzie bliźniaków: jeden z nich pozostaje na Ziemi, a drugi wyrusza w podróż kosmiczną z szybkością równą szybkości światła. Ten z braci, który wybrał się w kosmos, po powrocie będzie uważał bliźniaka za o wiele starszego od siebie. Powodem tego jest fakt, że dla brata podróżującego w kosmosie z szybkością światła czas płynął o wiele wolniej. Zastosujmy ten sam przykład do ojca, który w wieku 27 lat pozostawia trzyletniego syna na Ziemi i wybiera się w podróż kosmiczną trwającą 30 lat: po powrocie rodzic skończy trzydziestkę, a jego syn będzie o trzy lata starszy. 215

Należy dodać, że owa względność czasu nie jest spowodowana przyspieszeniem bądź spowolnieniem mechanizmów zegarów lub innych systemów. Jest ona wynikiem różnych okresów operacyjnych całego systemu materialnego, aż do samych cząsteczek atomowych. W środowisku, w którym czas został skrócony, spowolnione są wszystkie czynności życiowe: bicie serca, metabolizm, funkcjonowanie mózgu. Człowiek nie domyśli się nawet tego, że czas płynie wolniej i będzie dalej normalnie funkcjonować.

Względność w Koranie

Oto wniosek z naszych rozważań: czas nie stanowi bytu absolutnego, jak to zakładają materialiści, jest jedynie kolejnym relatywnym wrażeniem. Interesujące, że prawda ta, udowodniona dopiero w XX wieku, pojawiła się całe stulecia temu w Koranie. Koran w wielu wersetach pokazuje, jak względny jest czas.

Znajdziemy w nim wiele o tym, do czego naukowcy dotarli dopiero w XX wieku: że czas jest wrażeniem psychologicznym, zależnym od zdarzeń, sytuacji i warunków. Według Koranu całe ludzkie życie to jedynie chwila:

W tym Dniu, kiedy On nas wezwie, a wy odpowiecie przez Jego wysławienie, pomyślicie sobie, iż przebywaliście tylko małą chwilę.* (Sura17, Al-Isra, werset 52)

W dniu, kiedy On ich zbierze, wyda im się, że nie przebywali dłużej, jak tylko jedną godzinę dnia, i poznają siebie nawzajem. A stracą ci, którzy za kłamstwo uznali spotkanie z Bogiem i nie byli prowadzeni drogą prostą. (Sura 10, Junus, werset 45)

W innych wersetach znajdujemy wzmianki o tym, że coś, co dla niektórych ludzi jest jedynie chwilą, dla innych zdaje się trwać wiecznie.

Oni domagają się od ciebie przyspieszenia kary! Bóg nie zmieni nigdy Swojej obietnicy! I, zaprawdę, jeden dzień u twego Pana jest jak tysiąc lat według waszego liczenia!* (Sura 22, Al-Hadsz, werset 47)

Aniołowie i Duch wznoszą się ku Niemu w Dniu, którego wielkość pięćdziesiąt tysięcy lat.* ( Sura 70, Al-Maaridsch, werset 4)

Wersety te ukazują, jak względnym pojęciem jest czas. Fakt, że ta odkryta przez naukę XX wieku prawda pojawiła się 14 wieków temu w Koranie, jest kolejnym dowodem na to, że został on zesłany przez Allaha, który otacza przestrzeń i czas.

Wersy Koranu, szczególnie opowieści, pokazują, że czas to jedynie wrażenie. Przykładem może być następująca historia:

Przeto w tej grocie opieczętowaliśmy ich uszy – na wiele lat. Potem wskrzesiliśmy ich, aby się dowiedzieć, która z dwóch grup lepiej obliczy,* jak długo oni tam przebywali. (Sura 18, Al-Kafh, wersety: 11, 12)

I tak wskrzesiliśmy ich, żeby się wzajemnie wypytywali. Jeden z nich powiedział: „Ile czasu tam przebywaliście?” Oni powiedzieli: „Wasz Pan wie najlepiej, ile czasu przebywaliście. Wyślijcie więc jednego z was do miasta z waszymi pieniędzmi, aby się rozejrzał, kto ma najczyściejsze jedzenie, i przyniósł wam od niego zaopatrzenie; lecz niech on działa ostrożnie i niech nikogo o was nie powiadomi. (Sura 18, Al-Kafh, wersety: 19)

O tym, że czas jest wrażeniem, mówi także następujący werset:

Albo takiego jak ten, który przechodził mimo miasta* Leżącego w gruzach aż do fundamentów; on powiedział: „Jak ożywi je Bóg, po tym jak ono umarło?” Uśmiercił go Bóg na sto lat, potem go wskrzesił, mówiąc: „Ile ty tam przebywałeś?” On powiedział: „Przebywałem tam dzień lub część dnia.” Powiedział Bóg: „Nie, ty przebywałeś tam sto lat! I popatrz na twoje jedzenie i picie, one się nie zepsuły. I popatrz na twojego osła! – My czynimy z ciebie znak dla ludzi – popatrz na te kości, jak My je zestawimy, a następnie obleczemy je w ciało!” A kiedy się to stało jasne, on powiedział: „Wiem, że Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!” (Sura 2, Al-Baqara, werset 259)

Powyższy werset jest dowodem na to, że to Allah stworzył czas, lecz sam nie poddaje się jego upływowi. Człowiek musi być posłuszny biegowi czasu wyznaczonemu przez Allaha specjalnie dla niego. Jak widać z podanego wcześniej przykładu, nie wie on nawet, jak długo spał. W takim wypadku mówić o tym, że czas jest absolutny (jak to czynią materialiści), to absurd.

Przeznaczenie

Powyższe tłumaczy nam jeszcze jedno ważne zagadnienie: względność czasu jest tak zmienna, że okres ciągnący się, według nas, miliony lat – w innym wymiarze trwa tylko kilka sekund. Co więcej, okres od początku świata do dziś w innym wymiarze może być tylko chwilą.

W tym właśnie tkwi kwintesencja koncepcji przeznaczenia, które jest opacznie rozumiana przez wielu ludzi, szczególnie przez materialistów. Odrzucają je oni jeszcze przed zrozumieniem. Przeznaczenie to wiedza Allaha o tym, co było, jest i będzie. Wielu ludzi pyta: jak to możliwe, że Allah wie, co się stanie, zanim jeszcze cokolwiek się wydarzy? Wątpliwości owe sprawiają, że nie wierzą oni w przeznaczenie i nie potrafią go zrozumieć. Wydarzenia, których jeszcze nie było, w rzeczywistości nie odbyły się tylko dla nas. Allah jest wolny i niezależny od czasu i przestrzeni, bo to On sam je stworzył. Z tego powodu dla Niego pojęcia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości są bez znaczenia; przed Nim wszystko już się rozegrało i zakończyło.

Lincoln Barnett opisuje w książce Einstein i Wszechświat, jak teoria względności naprowadza na tę prawdę. Według Barnetta, Wszechświat „w całej swojej okazałości i majestacie może być objęty jedynie przez kosmiczny intelekt”. Kosmiczny intelekt to nic innego, jak mądrość i wiedza Allaha, który panuje nad wszystkim.216 Tak jak my potrafimy rozróżnić na wykresie początek, środek i koniec oraz wszystkie inne punkty całości, tak Allah pojmuje czas, od którego jesteśmy uzależnieni, jakby był to jedynie krótki moment. Ludzie przeżywają zdarzenia wtedy, kiedy nadejdzie ich czas, przez co są świadkami losu, jaki wybrał dla nich Allah.

Należy ponadto zwrócić uwagę na to, jak poprzez powierzchowne osądy, które występują często wśród ludzi, tworzy się fałszywy obraz przeznaczenia. Według owych nietrafnych pojęć, przeznaczenie dane nam przez Allaha może być przez człowieka zmienione. Często słyszy się, że ktoś, kto cudem uratował się z jakiegoś wypadku, „umknął losowi”. Jednak nikt nie jest w stanie zmienić przeznaczenia; osobie, która uniknęła wypadku, śmierć nie była po prostu jeszcze pisana.

Przeznaczenie jest bowiem mądrością Allaha. To On panuje nad czasem i przestrzenią; On wyznaczył nasze losy. Z tego, co napisano w Koranie, jasno widać, że czas jest dla Allaha całością; wydarzenia, które mają zaistnieć w przyszłości, opisane są w taki sposób, jakby już się wydarzyły. Na przykład, wersety, w których opisano, jak człowiek będzie rozliczał się ze swoich czynów, skonstruowano tak, jakby rozliczanie owo odbyło się już długi czas temu:

I zadmą w trąbę. Ci, którzy są w niebiosach, i ci, którzy są na ziemi, zostaną porażeni piorunem, z wyjątkiem tych, których Bóg zechce oszczędzić! Następnie zadmą w nią po raz drugi – i oto oni będą stać i patrzeć.

Ziemia zajaśnieje światłem swego Pana, księga będzie położona.* Przyprowadzeni będą prorocy i świadkowie i zostanie między nimi rozstrzygnięte według prawdy, i oni nie doznają niesprawiedliwości.

zostaną zapędzeni do Gehenny ci, którzy nie uwierzyli. A kiedy tam przybędą, otworzą się jej wrota i powiedzą im jej strażnicy: „Czy nie przychodzili do was posłańcy pochodzący spośród was? I czy nie głosili wam znaków waszego Pana, i czy nie ostrzegali was przed spotkaniem tego oto Dnia?” Oni powiedzą: „Tak!” Lecz ziści się słowo kary nad niewiernymi.

I grupami będą poprowadzeni ci, którzy się bali swego Pana, do Ogrodu. A kiedy tam przybędą, otworzą się jego bramy i powiedzą im jego strażnicy: „Pokój wam! Byliście dobrymi, Wejdźcie więc do niego, By przebywać na wieki!”( Sura 39, As-Sumar, wersety : 68,69,71,73)

Jak widać wydarzenia, które – z naszego punktu widzenia – zaistnieją po śmierci, w Koranie opisane są tak, jakby były przeszłością. Allah nie jest tak zależny od czasu jak człowiek. Jego wola, dzięki której dochodzi do różnych wydarzeń, ma charakter ponadczasowy – ludzie już dokonali swoich czynów, a wydarzenia stały się. Koran w taki właśnie sposób przedstawia fakt, że wszystkie sprawy – nieważne, o jakim znaczeniu – znane są Allahowi:

I w jakiejkolwiek byłbyś sytuacji, i cokolwiek recytowałbyś z Koranu, i jakiekolwiek podejmujecie działanie – My jesteśmy przy was świadkami, kiedy się w tym zagłębiacie. i nie ujdzie uwagi twego Pana nawet ciężar jednego pyłku – ani na ziemi, ani w niebiosach; ani też coś jeszcze mniejszego od tego, ani też większego żeby to nie było w Księdze jasnej. (Sura10, Junus, werset 61)

Allah created you from dust and then from a drop of sperm and then made you into pairs. No female becomes pregnant or gives birth except with His knowledge. And no living thing lives long or has its life cut short without that being in a Book. That is easy for Allah. (Surah Fatir: 11)

Wątpliwości materialistów

W rzeczywistości wszystkie wytłumaczone przez nas w tym rozdziale prawdy dotyczące świata, w którym nie istnieją materia, czas i przestrzeń, są bardzo proste i przejrzyste. Jak już zaznaczono, to nie filozoficzne rozważania ani po prostu sposób myślenia, ale naukowo dowiedziona prawda. Przedstawione argumenty nie pozostawiają alternatywy: świat z całą jego materią i ludźmi jest tylko wrażeniem, iluzją.

Zrozumienie tego faktu stanowi jednak poważny problem dla materialistów. Wracając do przykładu autobusu, autorstwa Politzera: sam Politzer wiedział, że nie da się wyjść poza świat własnych wrażeń, jednak nie chciał tego zaakceptować. Uważał on, że wydarzenia zaistniałe przed wypadkiem autobusowym rozgrywały się w mózgu człowieka, ale te późniejsze – wyszły poza rzeczywistość i przybrały materialne prawdopodobieństwo. Politzer popełnił tu taki sam błąd, jak Johnson, który twierdził, że skoro po kopnięciu kamienia boli go noga, oznacza to, że ów kamień w rzeczywistości istnieje: nie pojął, że uczucie bólu to także wyłącznie wrażenie.

Wytłumaczenie jest jedno: materialiści podświadomie bali się tego, że jeżeli uwierzą i zaakceptują przedstawiony tu fakt, sami przyczynią się do upadku materialistycznej filozofii. Lincoln Barnett pisał, że niektórzy naukowcy bardzo zbliżyli się do tej prawdy:

„Wraz z uznaniem przez filozofów obiektywnej rzeczywistości za świat cienia, także uczeni zauważyli alarmujące granice ludzkich zmysłów.”217

Uznanie materii i czasu za wyłącznie doznania przestraszyło materialistów; pojęcia te bowiem były jedynymi podstawami, na których budowali oni swoje poczucie rzeczywistości. Uważali, że sami też powstali tylko dzięki materii i czasowi (ewolucji).

Myśl o tym, że Wszechświat, świat, w którym uważają, że żyją, ciało, inni ludzie, inni filozofowie materialistyczni, w których idee wierzą, jedynym słowem: wszystko, co ich otacza, jest iluzją – wywołuje u tych uczonych strach. Ogół tego, w co wierzyli i co było dla nich oczywiste, znika. Czują oni, jak grunt usuwa im się spod nóg – a jeszcze gorzej będzie w Dniu Ostatecznym:

I przedstawią wtedy Bogu swoje poddanie; zawiodło ich to, co oni wymyślili. (Sura16, An-Nahl, werset 87)

Od tego momentu materialiści próbują przekonać samych siebie o realnym istnieniu materii i fabrykują „dowody” służące temu celowi; biją pięściami w ścianę, kopią kamienie, są agresywni – ale w ten sposób nie zmienią przecież rzeczywistości.

Podobnie, jak pragną zanegować rzeczywistość, chcą też, aby i inni ludzie nie akceptowali prawdy. Wiedzą bowiem, że kiedy ludzie ją poznają i zaakceptują, im samym nie pozostanie nic innego, jak przyznać się do swoich błędów. Świadomość ta wywołuje u nich paniczny lęk.

Allah opowiada, że strach tych, którzy nie wierzą, będzie jeszcze większy w dniu Sądu Ostatecznego:

W Dniu, kiedy zbierzemy ich wszystkich, powiemy tym, którzy dodawali Jemu współtowarzyszy: „Gdzie są wasi współtowarzysze, których uznajecie?” ( Sura 6, Al-Anam, werset 22)

Wtedy to wszystko, co człowiek taki uważał za rzeczywiste i stawiał na równi z Bogiem: rodzina, dzieci, znajomi, bogactwa – zniknie. Allah opisał to w Koranie następującymi słowami:

Popatrz, jak oni kłamią samym sobie i jak odsunęło się od nich to, co oni wymyślali! ( Sura 6, Al-Anam, werset 24)

Wygrana wierzących

Podczas gdy myśl o tym, że materia i czas są jedynie wrażeniami, wprawia materialistów w lęk, dla wierzących jest ona powodem wielkiej radości. Cieszą się oni, kiedy odkrywają prawdę o iluzoryczności materii, bo jest ona odpowiedzią na wiele ich pytań dotyczących Boga. To klucz, który może otworzyć wszystkie tajemnice wiary. Owe jej aspekty, które były dla nich trudne do zrozumienia, stają się przez to dziecinnie proste.

Zagadnienia raju, piekła, Sądu Ostatecznego, pytania o to, gdzie jest Allah, co było przed Nim, kto Go stworzył, ile czasu spędzi się w grobie, gdzie mieści się raj i piekło teraz, a gdzie będzie po dniu Sądu Ostatecznego – nie sprawiają już tak wielkich kłopotów. Wreszcie można zrozumieć, jak Allah stworzył Wszechświat. Pytania takie, jak „gdzie?” i „kiedy?” przestają mieć jakiekolwiek znaczenie, ponieważ czas i przestrzeń nie istnieją. Kiedy w pełni pojmiemy to, że nie ma przestrzeni, zrozumiemy, iż piekło, raj i to, co nas obecnie otacza, znajduje się tak naprawdę w jednym i tym samym miejscu. Kiedy dotrze do nas, że nie istnieje czas, wyjaśni się, że wszystko dzieje się w tym samym momencie; nie istnieje czekanie na coś, czas nie przemija, ponieważ wszystko w rzeczywistości już zaistniało.

Dla wierzącego, który w pełni pojął te prawdy, świat staje się rajem. Wierzący wyzbywa się strachu o dobra materialne, wie, że istnieje tylko jeden Pan kosmosu, który zmienia świat psychiczny według własnej woli – oraz że jedynym zadaniem człowieka jest się tej woli poddać.

Pojęcie owej tajemnicy jest najwyższą wygraną w życiu.

Wraz ze zrozumieniem tej zagadki otwiera się przed nami jeszcze jedna prawda Koranu, a mianowicie wspomniany już przez nas fakt, że Allah jest człowiekowi bliższy niż jego własna arteria (Sura 50, Qaf, werset16).

Każdy z nas wie, że arterie znajdują się w ciele człowieka. Ten, kto pojął przedstawioną przez nas prawdę, zdaje sobie sprawę, że nie istnieje przestrzeń; dlatego łatwo mu zrozumieć tę kolejną tajemnicę.

To pewnik – człowiek nie ma innego przyjaciela i pomocnika niż Allah. Oprócz Allaha nie istnieje nic. Jedynie do Niego można się zwracać o pomoc i wsparcie, bo On jest Bytem Absolutnym. Gdziekolwiek się obrócimy, On jest właśnie tam.

 

211. François Jacob, Mümkünlerin Oyunu, Kesit Yayınları, 1996, s. 111

212. Lincoln Barnett, Evren ve Einstein, Varlık Yayınları, 1980, ss. 52-53

213. Lincoln Barnett, Evren ve Einstein, s. 17

214. Lincoln Barnett, Evren ve Einstein, s. 58

215. Paul Strathern, Einstein ve Görelilik Kuramı, Gendaş Yayınları, 1997, s. 57

216. Lincoln Barnett, Evren ve Einstein, Varlık Yayınları, 1980, s. 84

217. Lincoln Barnett, Evren ve Einstein, Varlık Yayınları, 1980, s. 17-18

21 / total 21
You can read Harun Yahya's book Fałszerstwa Ewolucji online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."