Cuda Koranu

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
4 / total: 6

Naukowe Cuda Koranu (3/4)

Deszcze ożywiające martwą krainę

yağmurW Koranie czytamy o deszczach ożywiających martwą krainę:

On jest Tym, który posyła wiatry jako radosną wieść zwiastująca Jego miłosierdzie. I my spuścimy z nieba wodę czystą, aby dzięki niej ożywić martwą krainę i napoić nią liczne trzody i istoty ludzkie, które stworzyliśmy. (Sura Rozróżnienie, werset 48-49)

Deszcz ożywia martwą krainę nie tylko nawadniając ją ale także dostarczając innych niezbędnych dla życia składników. Utworzone z kryształków soli i pyłków krople deszczu zawierają bowiem składniki mineralne, algi, które, jak twierdzą biolodzy, pochodzą z jednej z mikrowarstw oceanicznych. Koran opisuje to sowami:

I zesłaliśmy z nieba wodę Przynoszącą błogosławieństwo, i dzięki niej sprawiliśmy, iż wyrosły ogrody i ziarno żniwa .(Sura Kaf, werset 9)

Spadające z nieba krople deszczu można więc uważać za swego rodzaju naturalny nawóz. Znajdujące się w nich cząsteczki metali ciężkich są elementami powodującymi większy urodzaj. Krótko mówiąc: deszcz jest ważnym nawozem. Nawet bardzo słaba gleba może zostać użyźniona przez padający rokrocznie deszcz i mogą na niej rosnąć różne rośliny.

W ten sposób rokrocznie na ziemie spada 150 milionów ton naturalnego nawozu. Gdyby deszcz nie posiadał takich właściwości nawożących nasza ziemska flora byłaby zdecydowanie uboższa. Przepowiedzenie tego faktu w Koranie jest dowodem jego cudowności.

Powstanie piorunów i grzmotów

Czy ty nie widziałeś, że Bóg pędzi chmury, potem je łączy razem, potem układa je warstwami? Widzisz przecież, jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich. On zsyła z nieba góry pełne gradu i dosięga nim, kogo chce, i oszczędza, kogo chce. Blask jego błyskawicy omal nie porywa spojrzenia.  (Sura Światło, werset 43)

W cytowanym wersecie jasno widać powiązanie gradu z błyskawicami. W magazynie „Meteorology today” opisano ten związek następującymi słowami:

waves

„Podczas opadów gradu z bardzo oziębionych, składających się z kryształków lodu chmur, dochodzi do ich naładowania elektrycznego. W momencie zetknięcia ciekłych kropli deszczu z kroplami gradowymi następuje ich zamarznięcie i krople deszczowe tracą swoją wilgoć. Dzięki temu powierzchnia cząstki gradu staje się cieplejsza od kryształku lodu. Kiedy kryształek lodu zetknie się z cząstką gradu dochodzi do pewnego bardzo ciekawego zjawiska: mianowicie, elektrony ciała zimniejszego przechodzą do ciała cieplejszego, w wyniku czego ładują się negatywnie. Ta sama reakcja ma miejsce podczas gdy spotkają się krople deszczu z gradem oraz kiedy małe, naładowane pozytywnie cząsteczki lodu rozpadną się. Mniejsze, naładowane pozytywnie cząsteczki są unoszone na górne warstwy chmur a cząsteczki o ładunku elektrycznym zostają w jej dolnych częściach. Negatywnie naładowane cząstki wyładowują się w postaci błyskawic.”32

Koran tak opisuje powyżej przedstawione zjawisko:

Albo do chmury burzowej na niebie -w niej są ciemności, grzmot i błyskawica. Oni obawiając się śmierci, wkładają palce w swoje uszy w obawie przed piorunami. Bóg obejmuje niewiernych. (Sura Krowa, werset 19)

Ładunek elektryczny chmury burzowej bierze się z ciągłego rozpadu kropel deszczu. Cząstki naładowane pozytywnie przenoszą się w górne warstwy chmury a naładowane negatywnie pozostają w jej dolnych partiach. W tej sytuacji ziemia będzie naładowana pozytywnie co doprowadzi do powstawania błyskawic.

Podczas przenoszenia się cząstki deszczu w górne warstwy chmur dochodzi do jej zamarznięcia.

şimşek

I grzmot głosi Jego chwałę, i aniołowie-z obawy przed Nim. On posyła pioruny i razi nimi kogo chce,
podczas gdy oni dyskutują o Bogu.
A On jest straszny w swojej mocy.
( Sura Grzmot, werset 13)

Wielkość chmur deszczowych może dochodzić nawet do 256 km szerokości i 9.000 do 12.000m wysokości. Podstawa takiej chmury jest bardzo ciemna. Z powodu olbrzymiej ilości znajdujących się w niej kropli deszczu, promienie słoneczne nie mogą się przez nią przedostać. Poprzez tą gęstość promienie nie docierają do powierzchni ziemi a człowiek widzi chmurę jako ciemną. Wyższe partie chmury są jednak jaśniejsze. 33

Powstawanie innych zjawisk, o których mowa w cytowanym wersecie, grzmotów i błyskawic wygląda następująco: W chmurze deszczowej w wyniku procesów zamarzania, rozpadu kropli i naelektryzowania, podczas kontaktu z innymi kroplami, zbierają się ładunki elektryczne. W przypadku zebrania takiego ładunku i braku izolacji w postaci np. powietrza dochodzi do wyładowań elektrycznych. Napięcie pomiędzy naładowanymi przeciwnie cząsteczkami może dojść nawet do miliarda wolt.34

Jak widać w ciemnej chmurze deszczowej dochodzi do wyładowań elektrycznych odbieranych jako pioruny, błyskawice i grzmoty. To, co w wyniku badań i obserwacji opisali naukowcy, opisano już setki lat temu w Koranie.

Użyźniające wiatry

W wersecie koranicznym czytamy o użyźniających właściwościach wiatru:

My posyłamy wiatry użyźniające, my spuszczamy z nieba wodę i dajemy ją wam do picia, lecz nie wy jesteście jej strażnikami .  ( Sura Hidżr, werset 22)

W wersecie opisano prawdę głoszącą, że pierwszym etapem powstawania deszczu jest działalność wiatru. Fakt ten nie był ludziom znany aż do początków naszego wieku. Dopiero w wyniku wielu badań meteorologicznych potwierdzono ten, opisany całe stulecia temu, fakt posiadania przez wiatr właściwości „użyźniających”.

dalgalar
Ladunek elektryczny chmury burzowej bierze sie z ciaglego rozpadu kropel deszczu. Czastki naladowane pozytywnie przenosza sie w górne warstwy chmury a naladowane negatywnie pozostaja w jej dolnych partiach. W tej sytuacji ziemia bedzie naladowana pozytywnie co doprowadzi do powstawania blyskawic.

Jak już opowiedzieliśmy w poprzednich rozdziałach, porywane przez wiatr ze spienionych fal morskich cząsteczki słonej wody stale przedostają się do atmosfery. Cząsteczki te, zwane aerozolem, wraz z parą wodną unoszą się nad morzami i oceanami przenoszone są, znowu przez wiatr, na wyższe warstwy atmosfery. Tam para wodna zbiera się wokół cząsteczek wody i tworzą się chmury. Jak widać rola wiatru w całym opisanym procesie jest bardzo ważna, bez jego działalności nie byłoby możliwe powstanie chmur i deszczu.

Na powyższym rysunku pokazano sposób powstawania fal morskich. Powstają one dzięki wiejącym wiatrom. Wiatr wprawia w ruch najpierw pojedyncze krople wody a potem jej coraz większe ilości. Cząsteczki wody porywane są przez wiatr i przenoszone w wysokie warstwy atmosfery, gdzie tworzą one chmury. Jak widać bez działalności wiatru nie byłoby możliwe powstanie deszczu.

Należy oczywiście zaznaczyć, że o użyźniających właściwościach wiatru napisano w czasach, w których nie było możliwe przeprowadzenie żadnych badań i obserwacji a poziom nauki był bardzo niski.

W wersecie mowa jest też o roli wiatru w przenoszeniu nasion roślin. Ich rozmnażanie możliwe jest tylko dzięki działalności wiatru, który porywa nasiona roślin i przenosi je w inne miejsca. W Koranie napisano: „Spuściliśmy z nieba wodę i sprawiliśmy, iż wyrosły na niej wszelkiego rodzaju szlachetne pary”.

polen

Prawidłowość powstania wiatru

I w zmiennym następstwie nocy i dnia, i w tym darze, jaki Bóg zsyła z nieba dla ożywienia ziemi, po jej śmierci, i w zmianie kierunku wiatrów -są znaki dla ludzi rozumnych. (Sura Przyklękająca, werset 5)

Wiatr to prąd powietrza powstający pomiędzy miejscami o różnej temperaturze. Z powodu różnicy ciśnień w miejscach o różnych temperaturach, powietrze przepływa z miejsc o wysokim ciśnieniu atmosferycznym w kierunku niskich ciśnień. W wypadku dużych różnic temperatur wiatr jest bardzo silny, w ten sposób dochodzi do powstawania orkanów. Jednak pomiędzy równikiem i biegunami, gdzie występują ogromne różnice temperatur i ciśnień, dzięki mądrości budującego świat Allaha, nie wieją stale silne wiatry. Dzieje się tak dlatego, iż pomiędzy nimi występują różne inne warstwy, mające za zadanie spowolnienie pędu powietrza, które, w razie braku tych warstw, doprowadziłoby do zniszczenia życia na ziemi.

Użyte w wersecie sformułowanie „zmiana kierunku wiatrów” pochodzi od arabskiego „tasrifir riyah”, przy czym słowo „tasrif” oznacza: kierować, nakierowywać, przekręcać. Słowa te zostały specjalnie wybrane, aby pokazać, że nie chodzi o przypadkową zmianą kierunku ale o celowe działanie Allaha.

Na ilustracji przedstawiono schemat przepływu prądów powietrznych i powstawanie wiatrów.

Burzenie się i pęcznienie Ziemi

... I widzisz ziemię opustoszałą, a kiedy my na nią ześlemy wodę, ona burzy się i pęcznieje, i wydaje wszelkiego rodzaju piękne pary. (Sura Pielgrzymka, werset 5)

Wyrażenie „burzy się” pochodzi od arabskiego słowa „ihtezzet”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza: przechodzi w ruch, ożywa, wzburza się, rośnie (o roślinach). Słowo „pęcznieć” pochodzi od „rebet”, co oznacza rosnąć, rozwijać się, wzbierać, zwiększać objętość. W wersecie bardzo pięknie opisano, co dzieje się z cząsteczkami ziemi podczas deszczu.

W roku 1827 angielski naukowiec, Brown, odkrył, iż ziemia pod wpływem deszczu pęcznieje i zwiększa swoją objętość. W ziemi występują cząstki i elementy metaliczne, które jonizują się podczas deszczu. Można zaobserwować jak takie najonizowane cząsteczki „burzą się” pod wpływem spadającej na nie wody i zwiększają objętość. Służą one za magazyn, bo potrafią utrzymać wewnątrz siebie wodę wystarczającą na 2-3 miesiące życia rośliny. Jeżeli takie zjawisko nie miałoby miejsca, rośliny skazane byłyby na szybką śmierć. 35

Jak widać prawda ta została obwieszczona ludziom w Koranie już czternaście wieków temu.

I znakiem dla nich- ziemia umarła; ożywiliśmy ją i wyprowadziliśmy z niej ziarno, które oni jedzą. (Sura Ja Sin, werset 33)

Spotkanie mórz

Jedna z niedawno odkrytych prawd o morzu została opisana w Koranie, w surze Miłosierny, słowami:

On puścił wolno dwa morza, aby mogły się spotkać; Między nimi jest przegroda, której nie przekraczają. (Sura Miłosiernym werset 19-20)

Występowanie otwartych na siebie ale nie mieszających się ze sobą mórz odkryto dopiero bardzo niedawno. Dzięki sile zwanej w fizyce napięciem powierzchniowym, wody występujących obok siebie mórz nie mieszają się ze sobą. Jest to spowodowane różnicą gęstości wód w poszczególnych morzach. 36

The Seas not Mingling with One Another

W morzu śródziemnym i oceanie atlantyckim występują wielkie fale i silne prądy. W cieślinie Gibraltar oba ybiorniki wodne łączą się, ale woda w morzu nie przyjmuje wartości wód oceanu, zachowuje swoją temperaturę, zasolenie i gęstość.

Niezwykle zaskakujący jest fakt, iż w czasach, kiedy nikt nie słyszał jeszcze o napięciu powierzchniowym a nawet o samej fizyce, w Koranie, opisane jest tak skomplikowane zjawisko.

A satellite photograph of Gibraltar

A satellite photograph of Gibraltar

Ciemność i fale morskie

Albo są jak ciemności na morzu głębokim, pokrywa je fala, nad którą wznosi się druga fala, a nad nią są chmury To są ciemności jedne nad drugimi. Kiedy ktoś wyciągnie rękę ledwie można ją zobaczyć. Jeśli Bóg nie da komuś światła To on nie ma światła. (Sura Światło, werset 40)

Z przeprowadzonych badań wynika, że powierzchnia mórz i oceanów odbija 3 do 30% światła. Na 200m głębokości kolory, począwszy od niebieskiego zanikają. Na tysięcznym metrze głębokości nie ma w ogóle światła. Fakt ten opisany jest w Koranie.

darksea

Na ilustracji pokazano fale wewnętrzne występujące pomiędzy warstwami wody o różnej gęstości. Wody najgęstsze występują bardzo głęboko a im bliżej powierzchni tym mniejsza gęstość wód. Ta opisana w koranicznym wersecie prawda została niedawno odkryta przez naukowców.

Warunki panujące w głębi oceanów opisane zostały w książce pt. „Oceans”, „Oceany”, w następujący sposób:

„Dziś wiemy, że ciemności panują w oceanach na głębi co najmniej 200 metrów pod jego poziomem. Do tej głębokości bardzo rzadko docierają promienie słoneczne, na głębokości 1000 metrów nie ma już ani jednego promyka.”37

The Region That Controls Our Movements

The picture to the left represents internal waves at interface between two layers of water of different densities. The lower layer is denser then the upper one. This scientific fact, declared in verse 40 of Sura Nur of the Qur'an 14 centuries ago, has been discovered by today's scientists only very recently.

Dziś wiemy już, jak wygląda geografia oceanów, jakie zwierzęta i rośliny znajdują się w jego głębiach, ale informacje te zbieramy stosując najnowsze technologie, statki podwodne, specjalne urządzenia. Bez zastosowania specjalistycznej aparatury człowiek nie zejdzie głębiej niż na siedemdziesiąt metrów. Głębiny morskie zostały zbadane bardzo niedawno a mimo to wiadomości dotyczące ciemnych głębin oceanu znajdujemy w Koranie, który powstał czternaście wieków temu. Świadczy to o jego cudowności.

Zacytowane powyżej słowa ...są jak ciemności na morzu głębokim, pokrywa je fala, nad którą wznosi się druga fala, opisują jeszcze jedno ważne zjawisko:

W niedawnych czasach naukowcy odkryli, że pomiędzy warstwami oceanicznymi o różnej gęstości występują wewnętrzne fale, które pokrywają głębiny morskie. Fale te mogą rozbijać się dokładnie tak, jak fale powierzchniowe ale zjawisko to jest dla człowieka niedostrzegalne. Odkryto ponadto, że woda w głębokich partiach oceanów jest o wiele gęstsza niż woda płytka.38

Jak widać słowa wersetu i naukowej rozprawy mówią o tym samym zjawisku. Oczywiście wiele wieków temu nie było możliwe odkrycie tej prawdy za pomocą badań naukowych i obserwacji. W koranicznej surze „Światło” to Allah przekazuje nam tę prawdę.

Miejsce, które kieruje naszymi poczynaniami

Niech się ma na baczności! Jeśli nie zaprzestanie, to, zaprawdę, pociągniemy go za kosmyk; Za kosmyk kłamliwy i grzeszny! (Sura Zakrzepła Krew, werset 15-16)

Bardzo interesujące w tym wersecie jest stwierdzenie „pociągniemy go za kosmyk... kłamliwy i grzeszny”. Kosmyk to lok, pukiel włosów opadających na czoło, a czoło pokrywa przednią część mózgu odpowiedzialną za ważne życiowe funkcje. Funkcje te opisano dopiero sześćdziesiąt lat temu ale Koran, który powstał 1400 lat temu zwraca na nie uwagę.

W opracowaniu „Essentials of Anatomy and Physyology” opisano funkcje przedmóżdża w następujący sposób:

„Planowanie i motywacja do działania to podstawowe funkcje tej partii mózgu.”39

W innym miejscu tego opracowania czytamy:

„Oprócz funkcji ruchowych ta część mózgu odpowiada także za akty przemocy i gwałtowność.”40

Jak wynika z powyższych cytatów, przedmóżdże odpowiada za planowanie działań człowieka, motywacje, mówienie prawdy i kłamstw i za związane z tym inne czynności. Jak widać werset „Kosmyk kłamliwy i grzeszny” sury Zakrzepła Krew to nic innego tylko opis funkcji przedmózdża.

Uspokojenie serc przez wspominanie Boga

Badania nad różnicami w kondycji fizycznej i zdrowiu pomiędzy osobami wierzącymi i niewierzącymi przeprowadzone przez ekipę Davida B. Larsona z amerykańskiego Międzynarodowego Centrum Badania Zdrowia, doprowadziły do otrzymania zaskakujących rezultatów. Wśród wierzących występuje o 60% mniej zawałów serca, o 100% mniej samobójców, o siedem razy mniej uzależnionych od nikotyny. 41

Psychologowie są przekonani, że dobra kondycja wierzących ma korzenie w psychice człowieka. Człowiek o zdrowej psychice jest bardziej odporny na choroby. Fakt ten ma jednak jeszcze jedno podłoże: jedynie człowiek wierzący w Boga może być zdrowy i silny psychicznie. Sprawa powiązań religijności i zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka jest tematem prac dr Herberta Bensona z Harwardu. Uczony, który sam jest ateistą dochodzi do wniosku, że nic nie ma tak pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka jak wiara w Boga. „Żadna inna wiara nie ma tak pozytywnego wpływu na człowieka jak wiara w Boga”, pisze Benson. 42

barış

Na pytanie skąd biorą się takie powiązania pomiędzy duszą a zdrowiem fizycznym Benson odpowiada: „Ciało i dusza człowieka są skierowane na wiarę w Allaha.”43

Benson nie jest oczywiście pierwszym, który odkrył tę prawdę, została ona przedstawiona 1400 lat temu w Koranie:

Ci, którzy uwierzyli i których serca się uspakajają przez wspominanie Boga-o tak! Przez wspominanie Boga uspakajają się ich serca!- ( Sura Grzmot, werset 28)

Człowiek wierzący, modlący się i ufający Allahowi jest zdrowszy fizycznie i psychicznie ponieważ zachowuje się zgodnie z naturą człowieka. Wiara w filozofie i wyznania niezgodne z naturą człowieka niosą ze sobą chorobę i nieszczęścia. Współczesna medycyna zaczyna tę prawdę akceptowa. Słowami Patricka Gleena: „Współczesna medycyna zaczyna doceniać rolę wiary.”44

Narodziny człowieka

Koran opowiadając o wszystkich aspektach życia posługuje się wieloma przykładami ze świata roślin, zwierząt, przedstawia liczne dowody zaczerpnięte ze wszechświata i powierzchni ziemi. Często opisuje też stworzenie człowieka, jak np w surze Wydarzenie:

My-My was stworzyliśmy. Dlaczego więc nie chcecie uwierzyć?! Czyż nie widzicie, Co wydzielacie w postaci nasienia? Czy to wy je stwarzacie, Czy też my jesteśmy stworzycielami? ( Sura wydarzenia, werset 57-58)

Stworzenie człowieka jest tematem bardzo wielu wersetów koranicznych. Można tam znaleźć szczegółowe informacje o powstaniu i narodzinach człowieka, informacje, które znalazły potwierdzenie naukowe dopiero w późniejszych epokach. Poniżej tylko niektóre z nich:

1) Człowiek nie powstaje z całości nasienia lecz tylko z jednego plemnika,
2) Mężczyzna jest odpowiedzialny za płeć dziecka,
3) Embrion żyje w łonie matki,
4) Embrion rozwija się w trzech ciemnych częściach macicy.

Powyższe informacje nie znalazły się w Koranie w wyniku badań, bo czternaście wieków temy przeprowadzenie ich było niemożliwe, prawdy te potwierdziła jednak współczesna medycyna. Teraz zajmijmy się kolejno poszczególnymi punktami.

Kropla nasienia

Plemniki, zanim dotrą do komórki jajowej, przebywają długą drogę w ciele kobiety. Z 250 milionów plemników tylko około tysiąca dociera do komórki jajowej, która ma wielkość pół ziarnka soli. Komórka, po kilku minutach przyjmuje tylko jeden plemnik. Czyli, człowiek nie powstaje z całości nasienia lecz tylko z jednego plemnika. Dokładnie tak mówi koraniczna sura Zmartwychwstanie:

Czy człowiek sądzi, że będzie pozostawiony bez dozoru? Czyż nie był on kroplą spermy, która wytrysnęła (Sura Zmartwychwstanie, werset 36-37)

Należy zwrócić uwagę, że Koran nie mówi o spermie tylko o kropelce spermy, czyli o plemniku. Naukowe udowodnienie tej prawdy było możliwe dopiero niedawno, ale Koran jest słowem Allaha, dlatego przepowiada prawdę.

Semen womb

Na ilustracji widać nasienie przy wejściu do macicy. Z 250 milionów plemników tylko około tysiąca dociera do komórki jajowej wielkości pół ziarnka soli, która po kilku minutach przyjmuje tylko jeden plemnik.Czyli, człowiek nie powstaje z całości nasienia lecz tylko z jednego plemnika.

Skład nasienia

Nasienie nie składa się tylko i wyłącznie z plemników. Jego skład jest bardzo skomplikowany. Sperma zawiera cukry, potrzebne do utrzymania plemników przy życiu, składniki neutralizujące kwasy wydzielane przez żeński układ płciowy i inne substancje. O skomplikowanym składzie nasienia czytamy w Koranie:

Zaprawdę, stworzyliśmy człowieka z kropli spermy, mieszaniny, aby go doświadczyć. I uczyniliśmy go słyszącym i widzącym. (Sura Człowiek, werset 2)

On jest Tym, który doskonale stworzył każdą rzecz, On zaczął stworzenie człowieka z gliny, potem uczynił jego potomstwo z ekstraktu nędznej wody. ( Sura Pokłon, werset 7-8)

Słowo ekstrakt, pochodzi od arabskiego „sulale”, co oznacza najlepszą część, z niej właśnie powstaje człowiek.

Widzimy więc jak Allah przekazuje nam kolejną prawdę o powstaniu człowieka.

sperm W Koranie powiedziane jest, że odpowiedzialność za płeć dziecka ponosi mężczyzna jednak do tej pory naukowcy byli zdania, że leży ona po stronie matki. Dopiero niedawno przeprowadzone badania dowiodły słuszności słów Koranu.

Płeć dziecka

Do niedawna myślano, że płeć dziecka determinowana jest przez komórki matki lub wspólnie, przez komórki matki i ojca, w Koranie jednak napisane jest:

I że to On stworzył parę-mężczyznę i kobietę –z kropli spermy, kiedy wytryska;  (Sura Gwiazda, werset 45-46)

Czyż nie był on kroplą spermy, która wytrysnęła, potem stała się grudką krwi zakrzepłej? On go stworzył i ukształtował. I uczynił z niego parę -mężczyznę i kobietę. (Sura Zmartwychwstanie, werset 37-39)

chromosome

Powstawanie człowieka rozpoczyna się z chwilą połączenia par chromosomów. Podczas jajeczkowania obie części dzielącej się komórki płciowej noszą chromosomy X, mężczyźni jednak posiadają plemniki o chromosomach X lub Y. Jeżeli do komórki jajowej dotrze plemnik z chromosomem X, dziecko, które się narodzi będzie dziewczynką, jeżeli dotrze plemnik z chromosomem Y, urodzi się chłopczyk.

Ta prawda została potwierdzona dopiero w bardzo niedawnej przeszłości dzięki odkryciom na polu genetyki i mikrobiologii. Zrozumiano, że kobieta nie odgrywa praktycznie żadnej roli w ustalaniu się płci człowieka. Odpowiedzialne za płeć są znajdujące się w ciele człowieka chromosomy tzw. chromosomy płci. W ciele mężczyzny jest to para chromosomów XY, w ciele kobiety XX (nazwa ta wzięła się stąd, że chromosomy swoim kształtem przypominają te litery). Chromosom Y jest nośnikiem genów męskich, X- żeńskich.

  Powstawanie człowieka rozpoczyna się z chwilą połączenia par chromosomów. Podczas jajeczkowania obie części dzielącej się komórki płciowej noszą chromosomy X, mężczyźni jednak posiadają plemniki o chromosomach X lub Y. Jeżeli do komórki jajowej dotrze plemnik z chromosomem X, dziecko, które się narodzi będzie dziewczynką, jeżeli dotrze plemnik z chromosomem Y, urodzi się chłopczyk.

Jak widać odpowiedzialność za płeć dziecka ponosi tylko ojciec, o czym Koran mówił już 1400 lat temu. W wielu kulturach jednak nadal wierzy się w to, że to kobieta jest odpowiedzialna za płeć dziecka.

 

 

 

çocuklar

„Zakrzepła Krew” w łonie matki

zygote

Pierwszym etapem rozwoju człowieka w łonie matki jest powstanie zygoty, która rozwija się przyczepiona do macicy, skąd czerpie potrzebne do przeżycia składniki.

Kontynuując studiowanie informacji zawartych w Koranie i dotyczących powstania człowieka, natkniemy się na kolejne naukowe cuda.

Z plemnika i komórki jajowej powstanie jedna komórka, zygota, która będzie się dzielić aż w końcu zacznie przypominać kawałek mięsa. Podział ten nie będzie miał miejsca w próżni, zygota jest bowiem przytwierdzona do macicy matki. Przypomina to trochę roślinę, która korzenie swoje ma w ziemi i tak jak roślina z ziemi, tak zygota z ciała matki czerpie potrzebne jej do rozwoju składniki. 45

I tu dochodzimy do kolejnego cudu ogłoszonego w Koranie:

Głoś! w imię Twego Pana, który stworzył! Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej! Głoś! Twój Pan jest najszlachetniejszy! (Sura zakrzepła Krew, werset1-3)

Pierwszym etapem rozwoju człowieka w łonie matki jest powstanie zygoty, która rozwija się przyczepiona do macicy, skąd czerpie potrzebne do przeżycia składniki.

Owinięcie kości mięśniami

W Koranie znajdujemy także opis poszczególnych etapów rozwoju człowieka w łonie matki. Według Koranu najpierw powstają kości a dopiero potem mięśnie:

Następnie stworzyliśmy z kropli nasienia grudkę krwi zakrzepłej; potem stworzyliśmy z tej grudki krwi zakrzepłej zalążek ciała; a z tego zalążka stworzyliśmy kości; wtedy oblekaliśmy te kości ciałem; następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem. Niech będzie błogosławiony Bóg, najlepszy ze stwórców. (Sura Wierni, werset 14)

The bones of the baby

Tak jak to napisane w Koranie nowopowstałe kości człowieka są oblekane przez mięśnie.

Koran informuje nas o poszczególnych etapach rozwoju embrionalnego człowieka. Jak to opisano w czternastym wersecie sury Wierni, najpierw z tkanki chrząstnej powstają kości, wokół których następnie tworzą się mięśnie. Opisano to słowami: „A z tego zalążka stworzyliśmy kości; wtedy oblekaliśmy te kości ciałem; następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem.”

Nauka zajmująca się rozwojem człowieka w łonie matki to embriologia. Do niedawna embriolodzy byli zdania, że kości i mięśnie rozwijają się równorzędnie, dopiero dzięki najnowszym technologiom i dokładnym obserwacjom okazało się, że nie nauka a Koran miał rację, najpierw rozwijają się kości a dopiero potem mięśnie.

Fakt ten opisano w opracowaniu Developing Human słowami:

W szóstym tygodniu ciąży chrząstki kręgosłupa zaczynają zmieniać się w kości. W siódmym tygodniu twardnieją też kości długie. W tym samym czasie rozpoczyna się tworzenie tkanki mięśniowej. 46

Jak widać prawdy zamieszczone w Koranie znalazły potwierdzenie w nowoczesnej embriologii.

embryo embryo

Koran informuje nas o poszczególnych etapach rozwoju embrionalnego czlowieka. Jak to opisano w czternastym wersecie sury Wierni, najpierw z tkanki chrzastnej powstaja kosci, wokól których nastepnie tworza sie miesnie. Opisano to slowami: „A z tego zalazka stworzylismy kosci; wtedy oblekalismy te kosci cialem; nastepnie uczynilismy go innym stworzeniem.”

Trzy etapy życia człowieka w macicy

W Koranie opisano trzy etapy życia w łonie matki słowami:

On stworzył was z jednej duszy, potem uczynił z niej jej parę. On zesłał dla was, spośród trzód, osiem par. On was stwarza w łonach waszych matek, stworzenie po stworzeniu, w trzech ciemnościach To jest Bóg, wasz Pan. Do Niego należy królestwo. Nie ma Boga jak tylko On! Jakże więc jesteście odwróceni! (Sura Grupy, werset 6)

Arabskie wyrażenie „fi zulumatin selasin” przetłumaczone jako „trzy ciemności” mówi o trzech ciemnych miejscach rozwoju embrionu:

1. Ciemność brzucha
2. Ciemność macicy
3. Ciemność łona

Jak widać Koran i współczesna biologia są zgodne co do miejsc, w których przebywa embrion. Embriolodzy zaobserwowali ponadto, że miejsca te otoczone są trzema powłokami.

Ściana brzucha składa się z następujących warstw: mięśnie okalające, mięśnie wewnętrzne i mięśnie podłużne.47 Analogicznie macica otoczona jest trzema warstwami.48 Dookoła embrionu występują trzy kolejne warstwy: amnion, chorion i decidua.49

Można o tym przeczytać we wszystkich opracowaniach z dziedziny embriologii, na przykład w podręczniku Basik Human Embryology, autorstwa P. Williamsa:

Życie w łonie matki można podzielić na trzy etapy: okres preembrionalny (pierwsze dwa i pół tygodnia), okres embrionalny (do końca ósmego tygodnia) i okres fetalny (od ósmego tygodnia do końca ciąży).50 Są to trzy etapy rozwoju płodu, które można opisać następująco:

embryo embryo embryo

Im 6. Vers der Sure az-Zumar wird unterstrichen, dass der Mensch in der Gebrmutter sich in drei Phasen entwickelt. In der Tat hat die moderne Embryologie aufgedeckt, dass die embryologische Entwicklung des Babys in drei eindeutigen Stadien in der Gebrmutter stattfindet.

- Okres preembrionalny: w tym czasie dochodzi do podziału zygoty i jej umieszczenia w macicy. Rozmnażające się komórki organizują się w trzech grupach.

- Okres embrionalny: trwa łącznie pięć i pół tygodnia w którym na żywy organizm mówi się embrion. W tym okresie tworzą się podstawowe systemy i narządy.

- Okres fetalny: od ósmego tygodnia organizm, żyjący w łonie matki i zwany już fetusem, zaczyna przypominać człowieka. Zaczyna wykształcać się twarz i kończyny a wszystkie organy zaczynają pełnić swe funkcje. Okres trwa 30 tygodni, po których następuje poród.

Wszystkie wiadomości o życiu płodu udało się zebrać naukowcom dzięki skomplikowanym urządzeniom i wieloletnim badaniom. Ich zgodność z zapisami Koranu jest dowodem na to, że Koran jest słowem bożym.

çocuk

Wyjście człowieka z wody

Bóg stworzył wszelkie zwierze z wody. Wśród nich są takie, które pełzają na swoim brzuchu; wśród nich są takie, wtóre chodzą na dwóch nogach; i wśród nich są takie, które chodzą na czterech; Bóg stwarza to, co chce. Przecież Bóg jest nad każdą rzeczą Wszechwładny! ( Sura Światło, werset 45)

Czyż ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, iż niebiosa i ziemia stanowiły jedną zwartą masę i My rozdzieliliśmy je i stworzyliśmy z wody każdą żyjącą rzecz? Czyż oni nie uwierzą? (Sura Prorocy, werset 30)

On jest Tym, który stworzył człowieka z wody I uczynił dla niego związki krwi i małżeństwa. Twój Pan jest wszechmocny! (Sura Rozróżnienie, werset 54)

Czytając wersety poświęcone początkom życia i ludzkości widzimy, że do stworzenia doszło w cudowny sposób. Cudem jest to, że życie ma swój początek w wodzie. Lata obserwacji i badań naukowzch tzlko potwierdziły to, co zapisano w Koranie.

Dzisiaj w każdej encyklopedii możemy przeczytać, że podstawowym składnikiem żywego organizmu jest woda, niektóre z organizmów składają się w 90% właśnie z wody. Wiadomo też, że podstawowy składnik komórki, cytoplazma, to w osiemdziesięciu procentach woda. Nie da się podważyć faktu, że Koran objawił nam wielką naukową prawdę już czternaście wieków temu.

su

Wszystkie organizmy, aby przeżyć, potrzebują wody. Zwierzęta zamieszkujące tereny suche zaopatrzone są w specjalne systemy, pomagające jak najdłużej utrzymać wodę w organizmie. Jeżeli nie istniałyby takie systemy a organizm utraciłby wodę, doszłoby do jego zgonu. W XVII wieku naukowiec, Jan Baptista van Helmont, odkrył, że woda jest najważniejszym składnikiem, koniecznym dla życia roślin.

 

Footnotes

32. C.Donald Ahrens, Meteorology Today: An Introduction to weather, climate and enviroment, wydanie trzecie, West Publishing Company, 1988, St. Paul, s.437
http://www.brianjford.com/wbbrowna.htm

33. http://webhome idirect.com/ alila/Writings/Physics. Htm; The Quran and Modern Physics.

34. http://webhome idirect.com/ alila/Writings/Physics. Htm; The Quran and Modern Physics

35. http://www.tasabeeh.com/al3jaz/ez32.htm; Knowledge Is The Path For Faith, Shaikh Abdel Majeed Elzindani

36. Richard A. Davies, Principles of Oceanography, Addison Wesley Publishing Company, Don Mills, Ontario, ss.92-93

37. Danny Elder, John Pernetta, Oceans, Mitchell Beazley Publishers, London, 1991, s.27

38. M.Grant Gross, OceanographyA View of Earth, wydanie szóste, Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc.1993, s.205

39. Rod R.Seeley, Trent D.Stephens, Philip Tate, Essential of Anatomy and Physiology, wydanie drugie, Mosby Year Book Inc., St Louis, 1996, s.211; Charles R. Noback, N.L.Strominger, R.J.Demarest, The Human Nervous System, Introduction and Review, wydanie czwarte, Lea and Febiger, Philadelfia, 1991, ss.410-411

40. Rod R. Seeley, Trent D. Stephens, Philip Tate, Essentials of Anatomy & Physiology, 2. baskı, Mosby-Year Book Inc., St. Louis, 1996, s. 211.

41. Patrick Glynn, God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Postsecular World, Prima Publishing, California, 1997, ss. 80-81.

42. Herbert Benson, Mark Stark, Timeless Healing, Simon & Schuster, New York, 1996, s. 203.

43. Herbert Benson, Mark Stark, Timeless Healing, Simon & Schuster, New York, 1996, s. 193.

44. Patrick Glynn, God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Postsecular World, Prima Publishing, California, 1997, s. 94.

45.Keith L. Moore, E. Marshall Johnson, T.V.N. Persaud, Gerald C.Goeringer, Abdul-Majeed A.Zindani, Mustafa A. Ahmed, Human Development as Described in the Quran and Sunnah, Commisionon Scientific Signs of the Quran and Sunnah, Makkah, 1992, s.36

46.Keith L. Moore, Developing Human, wydanie szóste, 1998

47. http://anatomy.med.unsw.edu.au/cbl/embryo/Notes/git4.htm

48. http://virtual.yosemite.cc.ca.us/uyeshiros/AP50/Repro.htm

49. Dr Mazhar U.Kazi, 130 Evident Miracels in the Quran, Crescent Publishing House, New York, USA, 1998, s.84

50. Williams P., Basic Human Embriology, wydanie trzecie, 1984, s.64

 

4 / total 6
You can read Harun Yahya's book Cuda Koranu online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."